ORGANISATIE

Het Diaconaal Centrum Tiel (DCT) is een Stichting die op 29 juni 2017 is opgericht en waarin een drietal organisaties zijn verbonden: Inloophuis Tiel, Stadsmoestuin Franciscushof en Tielse Maatjes.
De secties hebben elk een langere of kortere geschiedenis. Zo bestaat het Inloophuis Tiel sinds 1988, terwijl de Franciscushof (2013) en de Tielse Maatjes (2016) van recenter datum zijn.

Het initiatief voor de oprichting van het DCT is mede ontstaan vanuit het bestuur van het Inloophuis Tiel en heeft draagvlak gevonden bij de kerkgenootschappen Protestantse Gemeente Tiel (PGT), de Rooms-Katholieke Sint Suitbertusparochie en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Tiel (Magnificatkerk). Voor de organisatie vormt de verankering in deze geloofsgemeenschappen een wezenlijk onderdeel.

Daarnaast zijn er andere betrokkenen: de diaconie van de PGT als initiator van het Inloophuis Tiel, de Caritaswerkgroep van de RK-Dominicus geloofsgemeenschap die dit initiatief ondersteunde en de werkgroep Ruimte voor AndersZijn die de Tielse Maatjes heeft opgericht.
De stadsmoestuin Franciscushof is ontstaan uit een initiatief vanuit het Inloophuis.

Voor een compleet overzicht van de uitgangspunten en het werk van Stichting DCT zie Beleidsplan DCT

Bestuur

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Alleen gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.

Raad van toezicht

De leden van de RvT ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Alleen gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd

Vertrouwenspersoon en klachtencommissie

Binnen de Stichting DCT is het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en dat goede omgangsvormen worden gehanteerd. Dit staat beschreven in het Beleidsplan Sociale Veiligheid (dat onderaan deze pagina kan worden gedownload).

Als u van mening bent dat er niet gehandeld wordt conform de regels die in dit beleidsplan zijn genoemd, kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon (vertrouwenspersoon@diaconaalcentrumtiel.nl). Als er voor u redenen zijn om een klacht in te dienen, kan dat bij de klachtencommissie (klachtencommissie@diaconaalcentrumtiel.nl).

ANBI

De Stichting DCT heeft van de belastingdienst de ANBI-status gekregen (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling).

Dit betekent dat uw giften aan (de vrienden van) de Stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Alleen gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.

Documenten

Nieuwsbrief 16 – mei 2024

Nieuwsbrief 15 – maart 2024

Vrijwilligersbeleid

Jaarplan en begroting 2024

ANBI-verslag 2022

Jaarverslagen 2022

Bestuursverslag en jaarrekening 2022

Jaarplan en begroting 2023

Beleidsplan DCT 2022-2025

Samenvatting beleidsplan DCT

Artikel Het Kontakt 07-12-21

Beleidsplan Sociale Veiligheid DCT

Privacybeleid Stichting DCT

ARCHIEF

ARCHIEF NIEUWSBRIEVEN